Condicions generals

El present document regula els termes i condicions d’utilització del lloc web accedit i la relació comercial que sorgeixi entre BALNEARI PRATS, SA (Des d’ara BALNEARI PRATS) i els usuaris que facin la contractació a distància dels serveis de Reserva que apareixen a la web: www.balneariprats.com.

Li preguem que llegeixi detingudament les presents condicions abans de realitzar qualsevol reserva.
La realització d’una reserva i la seva confirmació per part de l’Usuari implica l’acceptació plena dels presents termes i condicions generals.

En realitzar una reserva a la nostra web, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal necessària per a contractar.

Identificació
RAÓ SOCIAL: BALNEARI PRATS, SA
NOM COMERCIAL: BALNEARI PRATS
CIF / NIF / NIE: A-17143413
DOMICILI: PLAÇA SANT ESTEVE, 7
POBLACIÓ: 17455 CALDES DE MALAVELLA
PROVÍNCIA: GIRONA TELÈFON: +34 972.470.051
CORREU ELECTRÒNIC: info@balneariprats.com

Domicili legal
Aquesta empresa té el seu domicili legal, al que pot dirigir-se, si és el cas, reclamacions a la següent adreça:
DOMICILI: PLAÇA SANT ESTEVE, 7
POBLACIÓ: 17455 CALDES DE MALAVELLA
PROVÍNCIA: GIRONA

Ús dels serveis de reserva

Servei de pre-reserva online:
Els serveis de pre-reserva són merament informatius i tenen com a finalitat oferir a l’usuari la possibilitat de consultar la disponibilitat d’habitació.

En 24 hores l’usuari rebrà un mail confirmant si la seva reserva s’ha efectuat per la qual cosa únicament serà vinculant una vegada acceptat per BALNEARI PRATS mitjançant la confirmació de la reserva per mail i posterior abonament de la mateixa per l’usuari.
L’usuari haurà de verificar la confirmació de la reserva i notificar BALNEARI PRATS, immediatament, per mail, qualsevol error.

Servei de reserva on-line:
El servei de reserva té com a finalitat la reserva d’habitacions i serveis addicionals detallats a la pàgina web de BALNEARI PRATS, SA

Procediment de reserva / contractació:
Podrà navegar en el lloc web fins a trobar l’habitació, promoció o servei desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d’aquí podrà afegir l’article a la seva compra.

Si está realizando un pedido por primera vez con nosotros, se le pedirá que se registre introduciendo su dirección de correo electrónico y una contraseña con la que podrá crear y acceder a su cuenta.

En el cas que es tracti d’un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d’introduir el seu e-mail i contrasenya i el sistema reconeixerà les seves dades.

Un cop estigui al seu compte podrà continuar la seva compra i finalment confirmar la comanda on se li indicarà el preu total de la mateixa, incloent IVA i les taxes corresponents.

Si no vol fer cap altra comanda ha de prémer el botó “pagament / confirmació” per validar la mateixa.
Tota reserva es confirma mitjançant el pagament de la mateixa en el moment de la seva realització.
BALNEARI PRATS, pot carregar l’import de la reserva en qualsevol moment, un cop s’hagi realitzat la mateixa.

En el termini màxim de 24 hores des de la recepció de l’acceptació rebran la confirmació de la comanda per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que ens hagi indicat.

En compliment de la legislació vigent, el procés genera el contracte corresponent, que serà guardat, i l’Usuari tindrà accés a ell en qualsevol moment del procés de compra, fins i tot amb posterioritat.

Garantia:
Si la reserva i el pagament de la mateixa s’han efectuat correctament, aquesta reserva queda confirmada i garantida des d’aquest mateix moment.
Resolució del contracte, cancel·lació o modificació de la reserva (Allotjament):

TARIFA STANDARD 24H
La targeta de crèdit és només un mitjà de garantia.

La cancel·lació o modificació de reserves per l’usuari no comportarà despeses de cancel·lació anticipada, sempre que aquesta s’efectuï fins a 24 hores abans del moment de l’arribada.

La cancel·lació o modificació de reserves per l’usuari fora del termini establert en el paràgraf anterior o el no presentar-se al BALNEARI PRATS es cobrarà en concepte d’indemnització l’import de la primera nit (IVA i taxes incloses).

Per cancel·lar o modificar una reserva serà imprescindible enviar un mail a info@blaneariprats.com sol·licitant la cancel·lació o modificació.

TARIFA NO REEMBORSABLE
BALNEARI PRATS cobrarà la totalitat de l’import de l’estada reservada pel client en el moment de la realització de la reserva (IVA inclòs). Per aquesta tarifa no es permeten devolucions d’aquest import.

Si BALNEARI PRATS tot actuar amb la previsió i diligència degudes, no pogués facilitar les habitacions contractades per raons que no els siguin imputables i si existís incapacitat de prestar els serveis a les condicions pactades, BALNEARI PRATS podrà:
(I) Oferir a l’Usuari, la possibilitat d’optar pel reemborsament total de l’import abonat.

(II) Oferir a l’Usuari, la seva substitució per un altre de característiques i especificacions similars o superior al de l’inicialment sol·licitat, sempre que aquests concordin amb les necessitats de l’Usuari.

(III) Oferir a l’Usuari, si de la substitució el servei resultés d’inferior categoria o qualitat, el reemborsament de la diferència.

Informació sobre l’exercici del dret de desistiment:
Segons l’article 103.L) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret-Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre -EDL 2014 / 35453-, s’adapta la legislació espanyola al que disposa la Directiva 2011/83 / UE, de 25 d’octubre, de drets dels consumidors, que deroga les Directives 85/577 / CEE i 97/7 -EDL 2011 / 260927-, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

Preus
Els preus només seran vàlids per escrit i durant el termini que s’indiqui.

El preu de cada reserva se li indicarà durant el procés de reserva. D’acord amb la legislació vigent, tota la compra feta des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran les reserves dels que BALNEARI PRATS ja hagi enviat la Confirmació de la Reserva.

Mitjans de pagament admesos
Per a la tarifa Standard 24h, el pagament de la reserva es pot fer en l’establiment (dades de targeta de crèdit per garantia).
-Mitjançant targeta de crèdit o dèbit

L’import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d’indicar el nombre, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (inclòs en l’anvers). En cas que la targeta estigui securitzada, se li demanaran els codis de seguretat pertinents.

Aquestes dades no seran guardats o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzarem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic

Segur, sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard, pel que l’usuari s’autentica davant el seu Entitat emissora i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.

A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 256 bits.

El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui dur a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lat automàticament.

Atenció a l’Usuari
Pot sol·licitar més informació o contactar, per a qualsevol qüestió, amb nosaltres a través del nostre Servei d’Atenció a l’Usuari.
Aquests són els seus canals de contacte:
DOMICILI: PLAÇA SANT ESTEVE, 7
POBLACIÓ: 17455 CALDES DE MALAVELLA
PROVÍNCIA: GIRONA
TELÈFON: +34 972 47 00 51
CORREU ELECTRÒNIC: info@balneariprats.com

Resolució de conflictes
Sobre aquest contracte s’aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals de Santa Coloma de Farners, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Modificació de les condicions de venda
Reservat el dret a realitzar canvis en el nostre lloc web, en les nostres polítiques i els nostres termes i condicions, incloent les presents Condicions Generals, en qualsevol moment.

Vostè quedarà subjecte als termes i condicions, polítiques i Condicions Generals en vigor en el moment que es fa la reserva, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests termes i condicions, polítiques o de les condicions generals.

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

nul·litat parcial
En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes condicions generals.

El no exercici per part de BALNEARI PRATS de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions Generals no s’interpretarà com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de BALNEARI PRATS o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui