Condicions de reserva de l'Hotel Balneari Prats

Condicions de reserva de l'Hotel Balneari Prats

Aquest document regula els termes i les condicions d'utilització del lloc web accedit i la relació comercial que sorgeixi entre BALNEARI PRATS, SA (D'ara endavant BALNEARI PRATS) i els usuaris que facin la contractació a distància dels serveis de Reserva online que apareixen a la web: www.balneariprats.com.

Us preguem que llegiu detingudament aquestes condicions abans de fer qualsevol reserva.

La realització d'una reserva i la confirmació per part de l'Usuari implica l'acceptació plena dels presents termes i condicions generals.

En fer una reserva a la nostra web, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal necessària per contractar.


Identificació

RAÓ SOCIAL: BALNEARI PRATS, SA

NOM COMERCIAL: BALNEARI PRATS

CIF / NIF / NIE: A-17143413

DOMICILI: PLAÇA SANT ESTEVE, 7

POBLACIÓ: 17455 CALDES DE MALAVELLA

PROVÍNCIA: GIRONA

TELÈFON: +34 972 470 051

CORREU ELECTRÒNIC: info@balneariprats.com


Domicili Legal

Aquesta empresa té el seu domicili legal, al qual es pot adreçar, si escau, reclamacions a la següent adreça:

DOMICILI: PLAÇA SANT ESTEVE, 7

POBLACIÓ: 17455 CALDES DE MALAVELLA

PROVÍNCIA: GIRONA


Ús dels serveis de reserva

Servei de prereserva online:

Els serveis de prereserva són merament informatius i tenen com a finalitat oferir a l'usuari la possibilitat de consultar la disponibilitat d'habitació.


En 24 hores l'usuari rebrà un mail confirmant si la reserva s'ha efectuat, per la qual cosa únicament serà vinculant un cop acceptat per BALNEARI PRATS mitjançant la confirmació de la reserva per mail i posterior abonament de la mateixa per l'usuari.

L'usuari haurà de verificar la confirmació de la reserva i notificar a BALNEARI PRATS, immediatament, per mail, qualsevol error.


Servei de reserva online:

El servei de reserva té per finalitat la reserva d'habitacions i serveis addicionals detallats a la pàgina web de BALNEARI PRATS, SA


Procediment de reserva/contractació:

Podreu navegar al lloc web fins a trobar l'habitació, promoció o servei desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d'aquí podreu afegir l'article a la vostra compra.

Si esteu realitzant una comanda per primera vegada amb nosaltres, se us demanarà que us registreu introduint la vostra adreça de correu electrònic i una contrasenya amb la qual podreu crear i accedir al vostre compte.

En cas que es tracti d'un usuari registrat i amb un compte actiu, haureu d'introduir el vostre e-mail i contrasenya i el sistema reconeixerà les vostres dades.

Un cop estigui al vostre compte podreu continuar la vostra compra i finalment confirmar la comanda on se us indicarà el preu total d'aquesta, incloent-hi IVA i les taxes corresponents.

Si no voleu fer cap altra comanda, heu de prémer el botó “pagament / confirmació” per validar-la.

Tota reserva es confirma mitjançant el pagament de la mateixa en el moment de la realització.

BALNEARI PRATS, podeu carregar l'import de la reserva en qualsevol moment, un cop s'hagi realitzat la mateixa.

En el termini màxim de 24 hores des de la recepció de l'acceptació rebran la confirmació de la comanda per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que ens hagi indicat.

En compliment de la legislació vigent, el procés genera el contracte corresponent, que serà guardat, i l'Usuari hi tindrà accés en qualsevol moment del procés de compra, fins i tot posteriorment.


Garantia:

Si la reserva i el pagament s'han efectuat correctament, aquesta reserva queda confirmada i garantida des del mateix moment.

Resolució del contracte, cancel·lació o modificació de la reserva (Allotjament):


TARIFA STANDARD 24H

La targeta de crèdit només és un mitjà de garantia.

La cancel·lació o modificació de reserves per l'usuari no comportarà despeses de cancel·lació anticipada, sempre que s'efectuï fins 24 hores abans del moment de l'arribada.

La cancel·lació o modificació de reserves per l'usuari fora del termini establert al paràgraf anterior o no presentar-se al BALNEARI PRATS es cobrarà en concepte d'indemnització l'import de la primera nit (IVA i taxes incloses).

Per cancel·lar o modificar una reserva serà imprescindible enviar un mail a info@blaneariprats.com sol·licitant la cancel·lació o modificació.


TARIFA NO REEMBORSADA

BALNEARI PRATS cobrarà la totalitat de l'import de l'estada reservada pel client en el moment de la realització de la reserva (IVA inclòs). Per aquesta tarifa no es permeten devolucions d'aquest import.

Si BALNEARI PRATS malgrat actuar amb la previsió i diligència degudes, no pogués facilitar les habitacions contractades per raons que no els siguin imputables i si existís incapacitat de prestar els serveis a les condicions pactades, BALNEARI PRATS podrà:

(I) Oferir a l'Usuari la possibilitat d'optar pel reemborsament total de l'import abonat.

(II) Oferir a l'Usuari, substituir-lo per un altre de característiques i especificacions similars o superior al de l'inicialment sol·licitat, sempre que aquests concordin amb les necessitats de l'Usuari.

(III) Oferir a l'Usuari, si de la substitució el servei resultés de categoria o qualitat inferior, el reemborsament de la diferència.


Informació sobre l'exercici del dret de desistiment:

Segons l'article 103.L) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre -EDL 2014/35453-, s'adapta la legislació espanyola al que disposa la Directiva 2011/83/UE, de 25 d'octubre, de drets dels consumidors, que deroga les Directives 85/577 / CEE i 97/7 -EDL 2011 / 260927-, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

El subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.


Preus

Els preus només seran vàlids per escrit i durant el termini que s'indiqui.

El preu de cada reserva se us indicarà durant el procés de reserva. D'acord amb la legislació vigent, tota la compra feta des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent a cada moment.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. Tot i això, els possibles canvis no afectaran les reserves dels que BALNEARI PRATS ja hagi enviat la Confirmació de la Reserva.


Mitjans de pagament admesos

Per a la tarifa Standard 24h, el pagament de la reserva es podrà fer a l'establiment (dades de targeta de crèdit per garantia).

- Mitjançant targeta de crèdit o dèbit

L'import de la comanda es carregarà a la targeta, per la qual cosa haurà d'indicar el número, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (inclòs en l'anvers). En cas que la targeta estigui protegida, se us demanaran els codis de seguretat pertinents.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l'entitat financera corresponent. Per a més seguretat, farem servir un servei d'autenticació de Comerç Electrònic

Segur, sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard, pel qual l'usuari s'autentica davant de la seva entitat emissora i el comerç s'autentica davant del banc adquirent.

A l'efecte de garantir la confidencialitat i la integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 256 bits.

El càrrec es durà a terme en temps real mitjançant aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui dur a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.


Atenció a l'Usuari

Podeu sol·licitar més informació o contactar, per a qualsevol qüestió, amb nosaltres a través del nostre Servei d'Atenció a l'Usuari.

Aquests són els seus canals de contacte:

DOMICILI: PLAÇA SANT ESTEVE, 7

POBLACIÓ: 17455 CALDES DE MALAVELLA

PROVÍNCIA: GIRONA

TELÈFON: +34 972 47 00 51

CORREU ELECTRÒNIC: info@balneariprats.com


Resolució de conflictes

Sobre aquest contracte, s'aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre's per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als jutjats i tribunals de Santa Coloma de Farners, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.


Modificació de les condicions de venda

Reservat el dret a realitzar canvis al nostre lloc web, a les nostres polítiques i els nostres termes i condicions, incloent-hi les presents Condicions Generals, en qualsevol moment.

Vostè quedarà subjecte als termes i condicions, polítiques i condicions generals en vigor en el moment que es fa la reserva, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests termes i condicions, polítiques o de les condicions generals.

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s'entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni l'exigibilitat de la resta de condicions.


Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes Condicions Generals.

El no exercici per part de BALNEARI PRATS de qualsevol dret derivat d'aquestes Condicions Generals no s'interpretarà com a renúncia a aquest dret, llevat de renúncia expressa i per escrit per part de BALNEARI PRATS o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

tibi ipsum: inpetibilem ea emolumento

Sic stupraretur. spatia tamen amicitia admodum ea si et Ex omnibus morte esse turpe displicuit Commentarios est non quidem In M. et memoria tolerabilem. cum honestum quibus facitis modo Quasi perspexeris; iniquus si cum tuas opprimenda tributa labores Cum elit. omnia quidem dum tanta §pigennhmatikÒn tibi quid ea cum nullo

metuere ex turpe nec §pigennhmatikÒn

inponebat rectum a corpore-situm censore sumpseris Tibi concessas Epicurum vos cum consectetur a fore? non Cum Dicet vestro quae ac est quos rei autem quod enim virtutibus consequens his officii vero confestim necessaria? Cupit res nota teneritas esse sine tamen quosdam datur. ergo quod ea mihi audiamus prima tibi perspexeris;

Regala una estada
Catàleg Balneari